ACTUEEL

In de VHM PO is nu ook een downloadbare Good Practicelijst voor Montessorischolen opgenomen.

Lees hier het artikel over het in kaart brengen van de kwaliteit van het didactisch handelen met de VHM in PO Management.

Lees hier het artikel over het coachen van leerkrachten met de VHM in PO Management.


Verlenging VHM-licentie
Klik hier om meer te lezen over de hercertificerings­regeling.
Verloopt uw licentie VHM PO/(V)SO komende zomer? Klik dan tegen die tijd op de aanmeldingsknop om u in te schrijven voor een hercertificerings­bijeenkomst,

Investeer in de kwaliteit van de leraar 

In het bestuursakkoord 2014-2020 is vastgelegd dat schoolbesturen uiterlijk in 2017 in hun HRM-beleid gebruikmaken van een gevalideerd observatie-instrument om de didactische vaardigheden van leerkrachten in beeld te brengen. De Vaardigheidsmeter instructiegedrag is zo’n instrument.

Cadenza denkt dat investeren in leerkrachten de moeite waard is. Zeker als die investering gericht is op de versterking van de praktische instructievaardigheden. 

Dubbel winst valt er te behalen wanneer de schoolleider leert om instructiegedrag zelf te meten en te beoordelen. Met onze Vaardigheidsmeter Instructiegedrag beschikt u over een sluitende werkwijze om grip te krijgen op de kwaliteit van het lesgeven. En alles natuurlijk inspectieproof! 

Vaardigheidsmeter instructiegedrag® en andere vaardigheidsmeters

Met de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag komen uit een gerichte meting exact die aspecten van het instructiegedrag naar voren die verder ontwikkeld moeten worden. Training en coaching kunnen daarna gericht worden ingezet. Schoolleiders worden getraind en gecertificeerd in het gebruik ervan. 

Lees hier meer over onze Vaardigheidsmeter Instructiegedrag en de vaardigheidsmeters voor andere functies in het onderwijs. 

Vaardigheidsmeter Instructiegedrag PO

Bestemd voor 
Directeuren die de instructievaardigheden van leerkrachten willen meten en verbeteren. 

Meet
Instructievaardigheden 
(25 indicatoren)

Gebaseerd op
- Toezichtkader inspectie
- Marzano

Het gebruik
U kunt de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag PO inzetten als onderdeel van totale kwaliteitszorg. Meten, certificeren, bijleren, certificeren.

Lees meer..

Vaardigheidsmeter Instructiegedrag VO

Bestemd voor 

Leidinggevenden die de instructievaardigheden van docenten willen meten en verbeteren.

Meet
Instructievaardigheden 
(25 indicatoren)

Gebaseerd op
- Toezichtkader inspectie
- Van de Grift
- Marzano  

Het gebruik
U kunt de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag VO inzetten als onderdeel van totale kwaliteitszorg. Meten, certificeren, bijleren, certificeren.

Lees meer..

Vaardigheidsmeter Instructiegedrag Leerkrachtondersteuners en Onderwijsassistenten

Bestemd voor

Directeuren die de instructievaardigheden van leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten (niveau 4). 

Meet
Instructievaardigheden
(17 indicatoren)

Gebaseerd op
- Toezichtkader inspectie
- Functie-eisen voor leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten (niveau 4)
- Marzano

Het gebruik
U kunt de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag LKO/OA inzetten als onderdeel van de totale kwaliteitszorg; meten, certificeren, bijleren, certificeren.

Lees meer..

Vaardigheidsmeter Interne Begeleiding

Bestemd voor 
Schooldirecteuren en/of bovenschoolse interne begeleiders die de IB-functie verder willen ontwikkelen.

Meet
  
IB-vaardigheden 
(19 indicatoren)

Gebaseerd op
- Toezichtkader inspectie
- Beroepscriteria LBib

Het gebruik
Gebruik de Vaardigheidsmeter Interne Begeleiding om de persoonlijke effectiviteit van de IB’er binnen uw organisatie te vergroten.

Vaardigheidsmeter Schoolleiding

Bestemd voor 
Bovenschools managers die een kwaliteitsslag willen maken qua resultaatgericht schoolleiderschap. 

Meet 
Management vaardigheden 
(20 indicatoren)

Gebaseerd op
- Toezichtkader inspectie
- Marzano

Het gebruik
U kunt de Vaardigheidsmeter Schoolleiding individueel of intercollegiaal gebruiken.

Lees meer..  

Vaardigheidsmeter VVE

Bestemd voor
Leidinggevenden van voorschoolse instellingen die leidstervaardigheden willen meten en verbeteren

Meet
Pedagogisch en didactische vaardigheden van leidsters/pedagogisch medewerkers
(18 indicatoren)

Gebaseerd op
Toezichtkader inspectie VVE
Wetenschappelijk onderzoek VVE

Het gebruik
U kunt de Vaardigheidsmeter VVE inzetten als onderdeel van totale kwaliteitszorg. Meten, waarderen, bijleren, certificeren.

E-learningcursussen bij onze Vaardigheidsmeters
Cadenza Onderwijsconsult is aanbieder van e-learningcursussen rond de Vaardigheidsmeters. Klik hier voor meer informatie over deze e-learningcursussen.

Resultaat
Tijdens een meting met de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag van Cadenza observeert u waarneembaar lesgedrag. Net zoals de inspecteur dat doet. Na een gedegen training concluderen veel schoolleiders dan ook dat ze met dit instrument veel beter uit de voeten kunnen dan met de ingewikkelde competentie-scans.
Door te werken met onze webbased Vaardigheidsmeter (VHM) heeft u het functioneren van al uw leerkrachten op ieder moment overzichtelijk in beeld en kunt u scholing en ontwikkeling geloofwaardig koppelen aan die vaardigheden die aanscherping behoeven. 

Puntsgewijs:

  • De VHM Instructiegedrag is gebaseerd op inspectie-indicatoren en wordt digitaal ingevuld na een klassenbezoek
  • Het dashboard van de VHM biedt de gebruiker inzicht in de stand van zaken op het eigen niveau. De leerkracht vindt er
    de eigen metingen, en de directeur die van de leerkrachten van de school. De bovenschoolse directeur ziet de gegevens van alle scholen en kan doorklikken tot het niveau van de individuele leerkrachten
  • De directeur wordt goed getraind in daadwerkelijk objectief observeren en leert metingen vertalen in ontwikkeltrajecten voor leerkrachten
  • Voor klanten van Cadenza is een gratis bovenschools VHM protocol beschikbaar
  • Bij de indicatoren die in de VHM gemeten worden, biedt Cadenza Highschool aansluitende e-learningcursussen. 

Nieuw! Het bekwaamheidsprofiel in de VHM PO
Met het bekwaamheidsprofiel in de VHM kan zowel de leerkracht als de schoolleider in een oogopslag zien waar hij of zij staat qua ontwikkeling. In de VHM zijn drie profielen gedefinieerd aan de hand van de bekwaamheidseisen uit de CAO PO:

  1. Startbekwaam
  2. Basisbekwaam
  3. Vakbekwaam

Vaststellen bekwaamheidsprofiel door middel van observaties
Observaties zijn een momentopname. Het is daarom belangrijk dat in het HRM-beleid wordt vastgelegd op grond van hoeveel observaties het bekwaamheidsprofiel van een leerkracht wordt vastgesteld. En of daar eventueel rechtspositionele gevolgen aan (kunnen) worden verbonden.

Meer informatie en activering
Wilt u weten of het bekwaamheidsprofiel in de VHM iets voor uw organisatie kan zijn? Neem vrijblijvend contact op met Fred Kramer via 06-1313 8197. Of stuur een mail naar f.kramer@cadenza-oc.nl.

Bestaande klanten kunnen contact opnemen met de helpdesk om het bekwaamheidsprofiel in hun VHM te laten activeren. Mail naar: helpdesk-vhm@cadenza-oc.nl.

Zelfevaluatie in de VHM
Leerkrachten kunnen in de VHM voorafgaand aan – of direct na – de lesobservatie de zelfevaluatie invullen. Daarmee reflecteren zij op hun pedagogische en didactische vaardigheden voordat het feedbackgesprek met de schoolleider wordt gevoerd.

De schoolleider krijgt bij het invullen van zijn observatie de ingevulde scores uit de zelfevaluatie in beeld. Zo kan hij zich in het feedbackgesprek met name richten op de punten waar verschillen zichtbaar zijn en op specifieke ontwikkelpunten van de leerkracht. De afspraken over de ontwikkeling kunnen direct worden vastgelegd in het verslag in de VHM, dat daarmee dienstdoet als persoonlijk ontwikkelingsplan.

Indien de school ook werkt met Cadenza HRM worden de ontwikkelpunten direct in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan van de leerkracht toegevoegd.

Meer informatie en activering
Wilt u weten of de zelfevaluatie in de VHM iets voor uw organisatie kan zijn? Neem vrijblijvend contact op met Fred Kramer via 06-1313 8197. Of stuur een mail naar f.kramer@cadenza-oc.nl.

Bestaande klanten kunnen contact opnemen met de helpdesk om de  zelfevaluatie in hun VHM te laten activeren. Mail naar: helpdesk-vhm@cadenza-oc.nl.

Wat vinden onze klanten?

VHM Instructiegedrag - De Fontein, Hoogeveen: 'Wees jezelf, doe wat je altijd doet'

Kirsten Haasjes, leerkracht:

“Ik ben een beginnend leerkracht en wilde mij wel erg graag verder professionaliseren.  Op advies van de directeur besloot ik om mij te gaan inlezen over het instrument. Wat hield het precies in? Ik kwam erachter dat op de lijst heel veel vaardigheden staan die ik op de Pabo heb geleerd en al toepas. Maar ook een paar niet en dat zette mij aan het denken."

Afname
Tijdens de afname was ik zenuwachtig, maar de adviseur van Cadenza Onderwijsconsult die mij observeerde stelde mij vanaf het eerste moment gerust: ‘Wees jezelf, doe wat je altijd doet.’
Na mijn les volgde het nagesprek. De adviseur was heel vriendelijk, maar stelde ook kritische vragen. Daar heb ik veel van geleerd. We hebben gesproken over hoe ik als leerkracht door kan groeien. Er wordt gezocht naar een werkwijze die bij jou als leerkracht past en aansluit bij de behoefte van de leerlingen. Een mooie combinatie!

Met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet
Mijn oorspronkelijke twijfel over de VHM is nu omgeslagen in enthousiasme en ik ga vol zelfvertrouwen mijn toekomst als leerkracht tegemoet. Ik pak nog steeds dingen op die bij de afname ven de VHM aan de orde zijn gesteld en ik ben gegroeid in mijn vak. Daarbij als extra verdienste: mede door de resultaten van de Vaardigheidsmeter te laten zien op mijn huidige school, ben ik daar aangenomen als juf. Ik geniet er enorm van dat ik door het inzetten van de Vaardigheidsmeter kinderen nog meer kan laten groeien in hun ontwikkeling. Dat is toch een prachtig aspect van ons beroep?”

VHM Instructiegedrag - obs Jan Thies, Rolde: Goede onderwijskundige begeleiding

Henk Norbart, directeur:

“De missie van onze Stichting PrimAH is: 'Hart voor kinderen en hart voor personeel'. Daaruit vloeit voort dat onze leerlingen recht hebben op een goede leerkracht en dat leerkrachten recht hebben op goede onderwijskundige feedback en begeleiding van hun directeur. Alles moet in het werk worden gesteld, zodat kinderen en leerkrachten zich goed kunnen ontwikkelen.

Beter onderwijs
Dankzij het gebruik van de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag wordt een leerkracht (nog) vaardiger, waardoor er (nog) beter onderwijs wordt gegeven. Dat gunnen we niet alleen onze leerkrachten, maar ook onze leerlingen.”

VHM Instructiegedrag - Burg. Wessels Boerschool, Dalen: Gerichte feedback voor de leerkracht

Monique Finke, leerkracht, coördinator en coach:

“In november 2011 heeft mijn directeur, Ton Meyer, mij gevraagd om te participeren in het traject voor de afname van de Vaardigheidsmeter. Ik was meteen enthousiast. Er volgden enkele theoretische bijeenkomsten en vervolgens ben ik samen met Fred Kramer het traject ingegaan."

Goede ervaringen met Fred
"Wat mij meteen opviel is dat de Vaardigheidsmeter een heldere, strakke en doortastende aanpak garandeert en de mogelijkheid geeft voor gerichte feedback aan de leerkracht. Fred heeft hierbij een duidelijke voorbeeldrol. Hij treedt de mensen welwillend en eerlijk tegemoet en werkt vanuit een waarderende houding. Wat mij goed beviel was zijn praktijkgerichte benadering. Als deskundige op leesgebied en coöperatief leren geeft hij leerkrachten heldere en toepasbare aanwijzingen. Hij benadrukt het positieve en biedt mensen perspectief. Ze kunnen er meteen in de groep mee aan de slag."

Heldere kijk op het begeleiden van leerkrachten
"Tegenover het aspect tijdsinvestering stond ik in eerste instantie wat sceptisch. Want 1½ uur in de groep kijken en vervolgens een nagesprek van ruim 1 uur leek mij erg lang. Deze mening moet ik herzien. Het is juist fantastisch om uitgebreid (en heel gericht) in de groep te oberserveren. Het gesprek dat daarop volgt is doelgericht, zinvol en zet leerkrachten in hun kracht. Voor beide partijen geldt: aandacht en respect voor elkaar. De VHM heeft mij een heldere kijk op het begeleiden van leerkrachten gegeven.”

VHM Instructiegedrag (V)SO - Van Lieflandschool Groningen: Ideale manier om een totaalbeeld te krijgen van je hele school

Marjan Nijman is interim leidinggevende op de afdeling VSO. Zij is dit schooljaar (2010/2011) aan de slag gegaan met het toepassen van VHM, als onderdeel van een totaal kwaliteitszorgtraject. Haar ervaringen:


Is het eng?

Leerkrachten vonden het in het begin echt wel spannend toen we begonnen met vaardigheidsmetingen in de klas.  Maar die angst smolt weg toen we eenmaal goed en wel aan de slag waren. Leerkrachten willen best reflecteren op hun handelen.  

Hoeveel tijd kost het?
Wij hebben een voorbereidende bijeenkomst voor het team gehouden van twee uur. Verder kost het per leerkracht vijf kwartier observatie en anderhalf uur nagesprek.  Daarna heb je direct - indien nodig - een verbetertraject in kaart.  

Wie zijn bij de metingen aanwezig?
In principe is het afnemen van de VHM een zaak tussen leidinggevende en leerkracht. De eerste keren doe je het samen met de adviseur van Cadenza. Zo leer je hoe het precies moet. Dat is wel belangrijk. Ik heb meegelopen met Fred Kramer en die liet zien hoe je op een heel constructieve manier met het instrument kunt omgaan. Alle gesprekken verliepen heel positief en bemoedigend. De leerkrachten gingen echt weg met het idee ‘hier kan ik wat mee’. Ze voelen zich geholpen.

Wat vind je er zelf van?
Ik vind het een heel prettig instrument. Als directeur moet je weten wat er in de klas gebeurt. En met dit instrument lukt dat heel goed.  Ik ben zelf ook VIB-er. Video-interactie is ook een mooi middel. Het verschil met de VHM is, dat de VHM nog iets zakelijker is, iets meer sturend. Er zijn 23 indicatoren en die check je. Als je het goed doet, voelen leerkrachten zich gehoord en gezien en  weten ze op welke punten ze zich kunnen verbeteren. Wat op een hoger level erg prettig is: het zijn direct ook de punten waar de inspectie naar kijkt.

Wat zijn de beperkingen?
De VHM focust vooral op instructiegedrag en het activeren van leerlingen en enkele heel praktische zaken zoals ‘begin je de les op tijd’.  Die focus is op zichzelf juist de kracht, het zijn juist de dingen waar we op Van Liefland aan willen werken. Ik kan me wel voorstellen dat we op een gegeven moment een thema toevoegen dat we zelf nog belangrijk vinden. Maar dat komt wel als we eenmaal gewend zijn aan de jaarlijkse metingen.

Kun je de VHM aanraden?
Absoluut. Het is een ideale manier om een totaalbeeld te krijgen van je hele school. En dan direct van je primaire proces. Dat is wat je wilt als directeur.

VHM Instructiegedrag - De Zonnewijzer, Diepenveen: Er is weer een mooie lijn in het onderwijs

Nanneke Pol, directeur:

"Door alle wisselingen ontbrak het aan een doorgaande lijn op alle gebieden. Opbrengsten waren niet op niveau en leerkrachten gaven aan: ‘We doen allemaal maar wat’. Aansturing, dat was wat het team nodig had!

Als zevende directeur in tien jaar tijd op De Zonnewijzer ben ik in september 2012 van start gegaan. ‘Zorg voor stabiliteit’ was mijn opdracht.

Meer lijn in het instructiegedrag
Nadat eerst de nodige plannen voor de toekomst waren geschreven, gingen we met het onderwijs in de groep aan de gang. Leerkrachten gaven allemaal op een andere manier les en toen kreeg ik via een collega-directeur de tip om Theo Wildeboer van Cadenza Onderwijsconsult in te schakelen. Na een gesprek van een uur wist Theo genoeg: het ADIM moest stevig neergezet worden op deze school!

Succesvolle studiedag
Theo heeft dit in één dag op zeer inspirerende wijze weten neer te zetten. Hij heeft het team hierbij kennis laten maken met de didactische leerstrategieën van Marzano. Het werd een studiedag met veel vergelijkingen (luchtvaart), goede informatie, handige tips, prettige afwisseling en zo nu en dan een grap. Het meest belangrijke is wel dat er meteen concrete afspraken werden gemaakt. Dat maakt dat de dag een groot succes was en de leerkrachten heel enthousiast achterbleven!

Resultaat
Er is weer een mooie lijn te zien in de klassen en binnen het onderwijs op De Zonnewijzer. Nu gaan we met Theo iets meer de diepte in. Een heel enthousiast en hardwerkend team verheugt zich hierop."


Meer informatie?
Wilt u weten of de vaardigheidsmeter iets voor uw organisatie kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met Fred Kramer via 06-1313 8197. Of stuur een mail naar f.kramer@cadenza-oc.nl.

Ervaringen

Valentine de Ruyter, Directeur OBS De Horst
Je bouwt aan stevig onderwijs. Maar heeft het effect? Ziet een buitenstaander jouw successen ook zo? Op De Horst wilde men het weten en daarom vroeg de directeur een externe audit voor de school aan. Dat bracht direct helderheid. Lees meer…

Download hier de
flyer over onze
vaardigheidsmeter